ANBI-gegevens

Naam instelling
Stichting "De Akker is de Wereld"

KVK-nr
41041814

RSIN
8030.12.925

Post- of bezoekadres van de instelling
Stichting "De Akker is de Wereld"
p.a. Klaproos 2
8081 ST  Elburg
Tel. 06-51129493
email: info@deakkerisdewereld.nl

Doelstelling
"Het bevorderen van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerk, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen door middel van het houden van akties, het geven van voorlichting en het opzetten van een vriendenkring."

Hoofdlijnen beleidsplan
Door middel van de volgende activiteiten willen we voldoen aan onze doelstelling:

  • actieve ondersteuning van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers in het buitenland;
  • het opzetten en ondersteunen van projecten;
  • het verwerven van fondsen;
  • het geven van voorlichting en communicatie met verschillende doelgroepen;
  • het betrekken van mensen bij de werkzaamheden.


Zie voor meer details het beleidsplan zelf.

Bestuurders
Zie pagina "Bestuur".

Beloningsbeleid 
Behalve vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten worden er geen vergoedingen verstrekt aan bestuursleden en vrijwilligers.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2020, 2021 en 2022 zijn/worden zendings/ontwikkelingswerkers ondersteund in diverse Afrikaanse landen, waaronder Kenia. In Kenia ondersteunen we met name Willem en Mee Hyae Westerink. Daarnaast worden er in Kenia ook verschillende projecten ondersteund, waaronder een project in de Tana Delta, waar onder meer een kleuterschool en een kliniek zijn gebouwd. Eveneens wordt met een bepaalde regelmaat voedsel verstrekt aan hulpbehoevenden.

In een ander Afrikaans land worden mensen ondersteund met voedsel, medicijnen en Christelijke lectuur. Vanwege de nodige bescherming van onze werkers en de ondersteunde mensen kunnen we daar op deze site geen aanvullende gegevens over verstrekken.

Door de thuisfrontcommissie worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er jaarlijks een bolchrysantenactie, een zendingsmarkt en wordt er een ventactie met stroopwafels georganiseerd. Daarnaast wordt enkele malen per jaar op een markt gestaan om producten te verkopen.

Eveneens wordt door de thuisfrontcommissie en bestuur in samenwerking met Willem Westerink met een bepaalde regelmaat gecommuniceerd over de ontwikkelingen. Hiervoor wordt een nieuwsbrief uitgebracht. Op het moment van schrijven (januari 2022) wordt er vooral actief gecommuniceerd via Facebook en via de contactmiddelen van de Nederlands Hervormde Gemeente Elburg (kerkelijke gemeente waar Willem lid van is).

In 2019 is in september een bemoedigingsreis naar Kenia geweest. Diverse gemeenteleden hebben het werk van Willem en Mee Hyae van dichtbij kunnen ervaren. Er gaat geïnventariseerd worden of een tweede reis mogelijk is. Vanwege de corona(maatregelen) is dit 2021 niet mogelijk geweest. We hopen dat we in 2022 weer voorbereidingen kunnen treffen voor een reis (bv. in 2023).

Eind 2020 is gestart met verwerving van donateurs voor de kliniek in Tana Delta. Het bestuur (en thuisfront) is in 2021 gestarten met de verdere voorbereidingen voor het kunnen laten draaien van een Medische post. Hiermee gaan we in 2022 verder. Voor de financiering zijn de eerste donateurs geworven. Ook in 2022 hopen we verder te gaan met het werven van donateurs. Eveneens zullen er specifieke acties worden gehouden voor de financiën van de kliniek. 

Financiële verantwoording
Zie pagina "Jaarrekening"


Vorige pagina: Contactinformatie
Volgende pagina: Weblog Willem Westerink