ANBI-gegevens

Naam instelling
Stichting "De Akker is de Wereld"

KVK-nr
41041814

RSIN
8030.12.925

Post- of bezoekadres van de instelling
Stichting "De Akker is de Wereld"
p.a. Klaproos 2
8081 ST  Elburg
Tel. 06-51129493
email: info@deakkerisdewereld.nl

Doelstelling
"Het bevorderen van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerk, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen door middel van het houden van akties, het geven van voorlichting en het opzetten van een vriendenkring."

Hoofdlijnen beleidsplan
Door middel van de volgende activiteiten willen we voldoen aan onze doelstelling:

  • actieve ondersteuning van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers in het buitenland;
  • het opzetten en ondersteunen van projecten;
  • het verwerven van fondsen;
  • het geven van voorlichting en communicatie met verschillende doelgroepen;
  • het betrekken van mensen bij de werkzaamheden.


Zie voor meer details het beleidsplan zelf.

Bestuurders
Zie pagina "Bestuur".

Beloningsbeleid 
Behalve vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten worden er geen vergoedingen verstrekt aan bestuursleden en vrijwilligers.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2018, 2019, 2020 en 2021 zijn/worden zendings/ontwikkelingswerkers ondersteund in diverse Afrikaanse landen, waaronder Kenia. In Kenia ondersteunen we met name Willem en Mee Hyae Westerink. Daarnaast worden er in Kenia ook verschillende projecten ondersteund, waaronder een project in de Tana Delta, waar onder meer een kleuterschool en een kliniek zijn gebouwd. Eveneens wordt met een bepaalde regelmaat voedsel verstrekt aan hulpbehoevenden.

In een ander Afrikaans land worden mensen ondersteund met voedsel, medicijnen en Christelijke lectuur. Vanwege de nodige bescherming van onze werkers en de ondersteunde mensen kunnen we daar op deze site geen aanvullende gegevens over verstrekken.

Door de thuisfrontcommissie worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er jaarlijks een krentenbrodenactie, een zendingsmarkt en wordt er een ventactie met stroopwafels georganiseerd. Daarnaast wordt enkele malen per jaar op een markt gestaan om producten te verkopen.

Eveneens wordt door de thuisfrontcommissie en bestuur in samenwerking met Willem Westerink met een bepaalde regelmaat gecommuniceerd over de ontwikkelingen. Hiervoor wordt een nieuwsbrief uitgebracht. Op het moment van schrijven (mei 2021) \wordt er vooral actief gecommuniceerd via Facebook en via de contactmiddelen van de Nederlands Hervormde Gemeente Elburg (kerkelijke gemeente waar Willem lid van is).

In 2019 is in september een bemoedigingsreis naar Kenia geweest. Diverse gemeenteleden hebben het werk van Willem en Mee Hyae van dichtbij kunnen ervaren. Er gaat geïnventariseerd worden of een tweede reis mogelijk is. Vanwege de corona(maatregelen) is dit 2021 niet mogelijk.

Eind 2020 is gestart met verwerving van donateurs voor de kliniek in Tana Delta. Het bestuur (en thuisfront) wil vanaf 2021 starten met een eerste stap in het kunnen laten draaien van een Medische post en daarvoor de financiering op zich nemen. Hiervoor zijn en worden donateurs geworven en worden acties uitgevoerd. 

Financiële verantwoording
Zie pagina "Jaarrekening"


Vorige pagina: Contactinformatie
Volgende pagina: Weblog Willem Westerink